วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน และแรงดันในธรรมชาติ โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการศึกษาและอธิบายความเป็นไปได้ของเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวเรา

 

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เรียนอะไรบ้าง เนื้อหาและหลักการพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เรียนอะไรบ้าง ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลักสำคัญๆ ดังนี้

 • กลศาสตร์ (Classical Mechanics): เป็นส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎของนิวตันในการเคลื่อนที่ของวัตถุ การแรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน และการเคลื่อนที่วงกลม
 • ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism): เนื้อหาในส่วนนี้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้า การกระจายไฟฟ้าในวงจร การสร้างและการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 • ทฤษฎีสนามและควอนตัม (Field Theory and Quantum Mechanics): เนื้อหาในส่วนนี้เกี่ยวกับแนวคิดทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายและสนามทางไฟฟ้า แม้กระทั่งสนามทางอนุภาคและสนามทางแม่เหล็ก รวมถึงทฤษฎีควอนตัมที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคในระดับนาโน
 • ทฤษฎีสนามแสงและเทอร์โมดินามิกส์ (Optics and Thermodynamics): เนื้อหาในส่วนนี้เกี่ยวกับการแพร่กระจายแสง การสะท้อนและการผ่านของแสง รวมถึงการแพร่กระจายของความร้อน การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสภาวะทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนรูปร่าง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและรายวิชาเสริมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ฟิสิกส์อนุกรม (Classical Electrodynamics) ทฤษฎีสนามความถี่สูง (High-Frequency Field Theory) ฟิสิกส์นาโน (Nanophysics) และอื่นๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่คุณเลือกศึกษาอีกด้วย

การศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จะช่วยให้คุณเข้าใจและตีความเหตุผลในเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกที่เราอยู่ โดยใช้หลักการและกฎของฟิสิกส์ในการอธิบายและทำนายผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิสิกส์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี แก้ปัญหาทางวิศวกรรม และใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งฟิสิกส์เป็นฐานพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

สาขาฟิสิกส์ มีอะไรบ้าง ที่แบ่งออกเป็นหลายสาขา

สาขาฟิสิกส์ มีอะไรบ้าง เป็นสาขาย่อยที่แบ่งออกเป็นหลายสาขาต่างๆ โดยตัวอย่างสาขาฟิสิกส์ที่สำคัญมีดังนี้

 1. กลศาสตร์ (Classical Mechanics): ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงที่กระทำในการเคลื่อนที่ และกฎของนิวตันในการเคลื่อนที่
 2. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism): ศึกษาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า
 3. ทฤษฎีสนามและควอนตัม (Field Theory and Quantum Mechanics): ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายและสนามทางไฟฟ้า ทฤษฎีควอนตัมในการอธิบายพฤติกรรมของอนุภาค
 4. ทฤษฎีสนามแสงและออปติกส์ (Optics and Optics): ศึกษาเกี่ยวกับแสง การสะท้อนและการผ่านของแสง และการออปติกส์ทางฟิสิกส์
 5. เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics): ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความร้อนและพลังงานในระบบทางกายภาพ
 6. ฟิสิกส์นาโน (Nanophysics): ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและการพึ่งพาของวัสดุที่มีขนาดใกล้เคียงกับระดับนาโน
 7. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics): ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 8. ฟิสิกส์วัสดุ (Material Physics): ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุทางกายภาพ
 9. ฟิสิกส์ทางแขนง (Applied Physics): การประยุกต์ใช้หลักฟิสิกส์ในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ทางการแพทย์ ฟิสิกส์ทางวัสดุ ฟิสิกส์ทางวิศวกรรม ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เช่น ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล (Atomic and Molecular Physics) ฟิสิกส์อนุกรม (Classical Electrodynamics) ฟิสิกส์สถานการณ์สอง (Two-Body Physics) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิจัยด้านดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เป็นคณะที่เน้นการศึกษาและการวิจัยด้านดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสาระข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์และองค์ประกอบต่างๆ ของจักรวาล เช่น ดาวเคราะห์ ดาวบริวาร ดาราจักรวาล ระบบสุริยะ และภูมิอากาศของดาวเคราะห์ต่างๆ

ในคณะวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ นักศึกษาจะศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งฟิสิกส์ ชีววิทยาดาราศาสตร์ นวัตกรรมในดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและการจัดการดาวเคราะห์ และการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราศาสตร์เชิงประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์มีสถาบันการศึกษาและงานวิจัยที่เชี่ยวชาญในด้านดาราศาสตร์ และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำการวิจัยในสถาบันดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านดาราศาสตร์ได้

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการของสถาบันดังกล่าว

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ พัฒนาสังคมและสังคมในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics) เน้นการประยุกต์ความรู้ในฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ โดยใช้หลักการและเครื่องมือของฟิสิกส์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบหรือสิ่งก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สาขานี้มีการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และอื่นๆ

นักศึกษาในสาขานี้จะศึกษาหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการงานที่เลือกเช่น ฟิสิกส์ทางการแพทย์ ฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ทางวัสดุ ฟิสิกส์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ทางการผลิตพลังงาน และฟิสิกส์ทางโครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในฟิสิกส์ไปใช้ในงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

คณาจารย์และนักวิจัยในสาขานี้มักมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาวัสดุใหม่ๆ การออกแบบเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย การพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตพลังงานทดแทน และการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มีหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ให้เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย

 

วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จบมา ทํา อะไร

เมื่อคุณจบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ คุณสามารถเข้าสู่หลากหลายสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ได้ ตัวอย่างของ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จบมา ทํา อะไร ที่สามารถทำได้รวมถึง

 • นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์: ทำงานในการวิจัยและพัฒนาในด้านฟิสิกส์ เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ทางการแพทย์ ฟิสิกส์ทางวัสดุ หรือฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์จำพวก: ทำงานในการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์วัสดุ วิทยาศาสตร์เคมี หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยากร: ทำงานในฐานะวิทยากรที่สอนและสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาหรือผู้สนใจในด้านฟิสิกส์
 • วิศวกรฟิสิกส์: ประยุกต์ความรู้ฟิสิกส์ในการออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยี หรือระบบใหม่ๆ เช่น วิศวกรระบบพลังงานทดแทน วิศวกรระบบโทรคมนาคม หรือวิศวกรระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เงินเดือน ของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและระดับความเชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแล้ว อาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์มีรายได้ที่สูงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง แต่ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และสถานที่ทำงานด้วย

ฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาที่สำคัญและมีการใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การสื่อสาร การทำงานของระบบสารสนเทศ และการออกแบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมและสังคมในอนาคต และมหาวิทยาลัยที่มีคณะพร้อมให้ได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มากมายไม่ว่าจะเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม ศว หรือ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มข

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

วิทยาศาสตร์ประชากร การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของประชากร

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่างกายมนุษย์และสุขภาพของมนุษย์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัญหาและกระบวนการของสิ่งแวดล้อม


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ himalaya-india.com